Privacy Loket

Activeer uw eigen laag voor al uw gebruikers inzake het naleven rechten van betrokkenen binnen uw onderneming.

Als MKB direct, eenvoudig en betaalbaar AVG compliant!

Met de komst van de AVG  krijgt de online burger in Europa een aantal vernieuwde rechten en machten op het gebied van privacy.  

Beheer alle interactie rondom de aanvragen van de rechten van betrokkenen van al uw gebruikers snel, efficiënt en conform de AVG vanuit één plek binnen uw organisatie.

AVG Bewijs maakt het mogelijk om uw gebruikers weer controle over hun persoonlijke gegevens terug te geven terwijl uw onderneming meerdere voordelen haalt uit het leveren van deze dienst.

Wat we u kunnen helpen bereiken

Bewustwording | Transformatie Privacybeleid | Betere Gegevens | Eerste stappen naleven AVG | Verminderen Risico

Onze Doelgroep
 • Midden Klein Bedrijf
 • Accountants
 • Webshop Eigenaren
 • Marketing Bureaus
 • IT Integrators
De Voordelen
 • Betere Gegevens 
 • Kostenbeheersing
 • Bewijslast AVG
 • Afdekken Risico
 • Voorkomen Schade
De Behoefte
 • Bewijs Naslagwerk 
 • Eén Centrale Plek
 • Eenvoud en Gemak
 • Efficiëntie
 • Privacybeleid 2.0
Veiligheid Eerst
 • Data Minimalisatie
 • Versleutelde Gegevens
 • Permissioned Netwerk
 • Proof of Authority
 • Private Blockchain

Ontdek binnen 2 minuten het waarom

Mensen u heeft rechten, digitale rechten ... deze zij u ontnomen.
Vanaf dit jaar kunt u deze weer terugvorderen!
Maak als ondernemer nu alvast kleine en betaalbare stappen in uw omgang met gegevens van u zelf en die van anderen.

Veranderingen in privacybeleid

Veel bedrijven hebben dit jaar er een echte uitdaging aan.
De AVG zorgt ervoor dat bedrijven met administratieve lasten worden geconfronteerd wanneer men de nieuwe wet omtrent persoonsgegevens correct wil naleven. Vanaf dit jaar heeft u dus met de volgende onderwerpen rekening te houden:

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De grondslag

Op basis hiervan mag je persoonsgegevens verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan toestemming van gebruiker, vitale belangen, wettelijke verplichting, overeenkomst, algemeen belang en gerechtvaardigd belang.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De zorgvuldigheid

Het begint aan de tekentafel. Heeft u bijvoorbeeld een functionaris voor de gegevensbescherming. Werkt uw onderneming vanuit het privacy by design principe en voert u privacy impact assessments uit.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De verplichtingen

De technische en organisatorische maatregelen. Denk aan een register met alle verwerkingen binnen uw onderneming, een gegevens beschermingsbeleid en een goede beveiliging in hoe gegevens worden beheerd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De rechten van betrokkenen

Mensen moeten controle kunnen uitoefenen. Denk aan het recht om in te zien, het recht om te wijzigen, het recht op inzage, het recht op beperkte verwerking maar ook het recht om vergeten te worden.

Het recht op informatie.

Organisaties zijn wettelijk verplicht informatie te geven aan personen van wie zij persoonsgegevens gebruiken. Zij moeten deze mensen informeren welke gegevens zij gebruiken en met welk doel. Ook moeten zij informatie geven over hun identiteit (naam en adres van de organisatie) en of zij de gegevens aan andere organisaties verstrekken.

Zo moeten werkgevers het hun werknemers laten weten als zij gegevens aan de arbodienst doorgeven. En moeten huisartsen hun patiënten informeren als zij de rekeningen rechtstreeks aan de zorgverzekeraar versturen.

Het recht op inzage.

Mensen hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen of deze persoonsgegevens van hen heeft vastgelegd en zo ja, welke. Zij hoeven geen reden te geven voor een inzage verzoek.

Vraagt iemand om inzage, dan moet de organisatie diegene op een duidelijke en begrijpelijke manier laten weten:
– of de organisatie zijn persoonsgegevens gebruikt
– om welke gegevens het gaat
– wat het doel is van het gebruik
– aan wie de organisatie de gegevens eventueel heeft verstrekt
– wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is

Het recht om te wijzigen.

Mensen hebben het recht om correctie van hun persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Iemand kan om correctie vragen als zijn persoonsgegevens:
– feitelijk onjuist zijn
– onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld
– op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt

Het recht om over te dragen.

Het houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Zo kunnen zij hun gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunnen mensen vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Het recht op beperkte verwerking.

De AVG geeft mensen in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van hun gegevens. In de AVG (artikel 18) staat dit recht omschreven als het ‘recht op beperking van de verwerking’. Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

– Gegevens zijn mogelijk onjuist
– De verwerking is onrechtmatig
– Gegevens zijn niet meer nodig
– Betrokkene maakt bezwaar.

Het recht om bezwaar te maken.

De AVG geeft mensen het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens. In de AVG staat dit recht beschreven als ‘recht van bezwaar’.

Verwerkt een organisatie persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang? Of op grond van een gerechtvaardigd belang? Dan hebben de betrokkenen ‘de mensen van wie gegevens worden verwerkt’  altijd het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van hun gegevens.

Het recht om vergeten te worden.

In Artikel 17 van de AVG is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt.

Voorwaarden recht op vergetelheid. Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:

– Niet meer nodig
– Intrekken toestemming
– Bezwaar
– Onrechtmatige verwerking
– Wettelijk bepaalde bewaartermijn
– Kinderen

Het verlenen of intrekken van toestemming.

In de AVG worden strengere eisen gesteld aan het verkrijgen van geldige toestemming als algemene grond voor gegevensverwerking. Zo wordt toestemming in overweging 32 van de AVG als volgt uitgelegd: “Toestemming dient te worden gegeven door middel van een duidelijke actieve handeling, bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring, ook met elektronische middelen, of een mondelinge verklaring, waaruit blijkt dat de betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van zijn persoonsgegevens  instemt”.

Verder is in de AVG een apart artikel opgenomen waarin wordt bepaald aan welke voorwaarden een geldige toestemming moet voldoen (artikel 7 AVG). Er wordt benadrukt dat de toestemming in begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijk vorm en in duidelijke en eenvoudige taal moet zijn opgesteld. Ook moet het intrekken van de toestemming even eenvoudig zijn als het geven er van.

Omschrijvingen

Wat zijn de rechten van betrokkenen? We hebben ze hiernaast voor u in begrijpbare taal omschreven.

Rechten van uw gebruikers

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming krijgt de online burger in Europa een aantal vernieuwde rechten en machten op het gebied van privacy. Een onderdeel van deze nieuwe wetgeving zegt dat elk individu het recht heeft om te weten welke persoonlijk gegevens een onderneming gebruikt. Deze mag hij of zij inzien, opvragen, aanpassen, verwijderen (mits juiste condities), laten vergeten, beperkt laten verwerken maar tevens ook het intrekken van toestemming voor bepaalde verwerkingsdoelen.

Hoe lever ik deze rechten?

Formulier

Configureer en activeer online uw eigen formulier voor al uw gebruikers en klanten inzake naleven rechten van betrokkenen.

Platform

Beheer alle interactie rondom de aanvragen rechten betrokkenen van al uw gebruikers snel, efficiënt conform AVG vanaf één plek.

Bewijs

Verkrijg automatisch bewijslast naleven privacy rechten van gebruikers en klanten of download deze per individu.

Onze partners

Direct inzetbaar, eenvoudig en betaalbaar.

NU AANMELDEN