Privacybeleid

AVG Bewijs vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van klanten en relaties zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. In dit privacy document kunt u lezen hoe wij als AVG Bewijs gegevens van onze klanten verwerken en waarvoor wij deze gegevens gebruiken.

De algemeen verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en Wet bescherming persoonsgegevens is AVG Bewijs. De verantwoordelijke bepaalt binnen de wettelijke kaders wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Contactgegevens
AVG Bewijs
Smedestraat 2
6411CR Heerlen

AVG Bewijs staat ingeschreven als handelsnaam van Alvis.io BV in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69652031

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.  Alle vragen rondom onze privacbeleid kunnen geadresseerd worden aan het volgende email adres: privacybeleid@avgbewijs.nl.

AVG Bewijs als verwerker

AVG Bewijs verwerkt contactgegevens (email adres, voornaam en achternaam) die in verband gebracht worden met instellingen zodat een gebruiker een aanvraag kan opstarten en uiteindelijk de onderneming volledig transparant zijn privacy rechten kan honoreren en uitvoeren. Het verwerken van persoonsgegevens brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om dat zorgvuldig en veilig te doen. In de verwerkersovereenkomst van AVG Bewijs is vastgelegd welke opdracht de verwerkingsverantwoordelijke aan AVG Bewijs geeft tot het verwerken van persoonsgegevens.

De verwerkingsdoelen

Voor de verwerking van persoonsgegevens binnen onze diensten treedt AVG Bewijs doorgaans op als ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van deze verantwoordelijken. Voor andere specifieke verwerkingen bepaalt AVG Bewijs het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u als eindgebruiker een bewijs wil downloaden ten behoeve van een gebruiker. Op dergelijke verwerkingen is dit privacybeleid tezamen met de algemene voorwaarden van toepassing. Het verwerken van in dit geval contactgegevens dient meerdere doelen. Uw persoonsgegevens worden niet automatisch voor alle doelen tegelijkertijd gebruikt.

De verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond van verwerkingen
Wanneer AVG Bewijs uw persoonsgegevens verwerkt, komt dit doordat u deze aan ons verstrekt in het formulier, wanneer u contact opneemt met onze klantenservice of wanneer u als eindgebruiker de diensten van AVG Bewijs gebruikt. In deze gevallen worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden. In onze processen wordt door ons aangegeven welke gegevens een noodzakelijke voorwaarde zijn om een overeenkomst te sluiten.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Het bieden van toegang tot, het leveren van en in gebruik kunnen nemen van onze producten en diensten.
  Verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De opslag en de beoordeling van gegevens om diensten aan te kunnen bieden die zijn afgestemd op uw voorkeuren.
  Verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Het kunnen voeren van onze financiële administratie.
  Verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De beveiliging, controle en preventie van misbruik en het voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid van data, zoals bij de uitvoering van accountantscontroles.
  Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • De continuïteit en goede werking van producten en diensten, waaronder het laten uitvoeren van onderhoud, het maken van een back-up, het aanbrengen van verbeteringen na geconstateerde fouten of onjuistheden en het krijgen van ondersteuning.
  Verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.
  Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, waarbij gegevens worden geaggregeerd en nooit tot op persoonsniveau te herleiden zijn.
 • Het kunnen informeren over relevante producten en diensten van AVG Bewijs.
  Hiervoor geldt dat wij toestemming aan u vragen en dat u altijd uw toestemming kunt intrekken.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die voor AVG Bewijs gelden.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, worden uw persoonsgegevens gedurende een periode tot maximaal twee jaar na beëindiging van de overeenkomst door ons verwerkt. Wanneer sprake is van wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld in het kader van de administratieve bewaarplicht voor ondernemingen, zijn er langere termijnen van toepassing.

Veiligheid omtrent opgeslagen gegevens

AVG Bewijs heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Die maatregelen variëren van organisatorische tot technische beveiligingsmaatregelen. Willekeurige medewerkers of derden hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld

AVG Bewijs stelt uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden ten behoeve van door deze derden zelf te bepalen (commerciële) doeleinden. Evenmin zullen uw persoonsgegevens aan derden worden verkocht of is er sprake van doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Op grond van wet- en regelgeving is AVG Bewijs verplicht om mee te werken en persoonsgegevens te verstrekken als opsporingsinstanties, zoals de politie of bijvoorbeeld de FIOD, gegevens vorderen. AVG Bewijs onderzoekt in dergelijke gevallen nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende opsporingsinstantie en zal zich uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wbp zijn vastgesteld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren tevens worden zij bij binnenkomst opgeleid met de AVG Bewijs gedragscode.

Welke rechten heeft u?

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die AVG Bewijs van u verwerkt. U kunt AVG Bewijs verzoeken een overzicht te verstrekken van uw persoonsgegevens die AVG Bewijs verwerkt. U kunt bij ons digitaal een verzoek indienen omtrent het recht op inzage via ons aanvraag rechten formulier. Indien de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kunt u AVG Bewijs verzoeken middels hetzelfde formulier de persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen en heeft u het recht om uw gegevens te blokkeren als u geen informatie over onze diensten meer wenst te ontvangen. Ga hier naar het formulier.

Website analyse

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van AVG Bewijs of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik.

Op onze website worden algemene gegevens bijgehouden over het gebruik van onze website, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om te zien hoeveel bezoekers de AVG Bewijs website bekijken, hoeveel tijd bezoekers op de website doorbrengen, welke pagina’s het vaakst worden bezocht. Op deze manier kunnen wij de inrichting van de website optimaliseren zodat AVG Bewijs haar dienstverlening via de website verder kan verbeteren, bijvoorbeeld om meer gerichte informatie voor onze klanten op de website te plaatsen. Voor de duidelijkheid: het betreft hier dus algemene gegevens die worden vastgelegd. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers verzameld. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht voor heeft gegeven of mee heeft ingestemd, bijvoorbeeld bij het aanvragen van informatie.

Gedragsregels

De gedragsregels voor de diensten van AVG Bewijs. Deze gedragsregels zijn opgesteld om aan te geven hoe de klant met de diensten van AVG Bewijs dient om te gaan. Deze gedragsregels gelden in aanvulling op de algemene voorwaarden. Indien de klant in strijd met deze gedragsregels handelt, is AVG Bewijs gerechtigd zonder ingebrekestelling, onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, haar dienstverlening met onmiddellijke ingang buiten gebruik te stellen en of te wijzigen. Deze gedragsregels kunnen door AVG Bewijs te allen tijde elektronisch of schriftelijk worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking op de door AVG Bewijs te noemen datum. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten tot het leveren van diensten door AVG Bewijs. Onze gedragsregels zijn via hier te vinden: gedragsregels AVG Bewijs.

Veranderingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze pagina te raadplegen.